Wednesday, February 19, 2003

// // Leave a Comment
בס"ד
חודש טוב חברים יקרים מפז:
עדכון מהרב אלינור:

בחלום הלילה ראיתי שבתאריך 21 לחודש פבואר יום רביעי ג" באדר יש עת רצון גדולה מאוד בשמים.
הראו לי בשמים את המלכות במלואה שכתוב בתוכה את המילה - אוש"ר.
זהו יום מסוגל מאוד לתיקון היסוד ולברכה והצלחה - בדוק - לא להיות שאננים בבקשה בבקשה.

לכן ביום זה ג" אדר כל יום רביעי מבוקר עד לילה יש לעשות מס פעולות תקשיבו בבקשה:
1=להדליק נרות לזכות 5 האימאות הקדושות שהם עולים בסוד ר"ת "אדרים".
א=אסתר המלכה.
ד=דבורה הנביאה.
ר=רחל אימאינו.
י=יעל אשת חבר הקיני.
מ=מרים הנביאה אחות משה.
כולם קשורים לשירה הקדושה סוד שירת משיח - שיר חדש.

2=יש לקרוא 5 שירים שמופיעים בתורה שהם:
שירות בחומש הקדוש:
סוד אדרי"ם:
5 בחינות שבמלכות: כנגד 5 שירות: כאשר בשמחה אותיות בחמשה לתיקון מחשבה (כולם אותם אותיות):

1=שירת הים 'אז ישיר'משה .(פרשת בשלח ספר שמות פרק ט"ו)
2=שירת האזינו השמים ואדברה .(פרשת האזינו -דברים-פרק לב)
3=שירת מרים. (בשלח אחרי שירת הים ממש - פרק ט"ו) תפ מרים עוזי וזמרת י"ה.
4=שירת דבורה 'ותשר דבורה הנביאה ע"ה.'(ספר שופטים פרק ה)
5=שירת "עלי (יעל) באר ענו לה"(במדבר פרק כ"א פסוק י"ז)אז ישיר ישראל.

כולם במחשבה התבררו - בחמשה התבררו - בשמחה התבררו.
כי משנכנס אדר מרבים בשמחה.
יש רננה = עבודת ההודיה של הנברא המשבח מתוך הסתר והתגברות מלמטה למעלה - בואו לפניו ברננה.
יש שמחה = עבודת ההודיה של הנברא המשבח מתוך גילוי של אור הבא מלמעלה למטה לכלי מתוקן.
עבדו עבדו עבדו עבדו עבדו את השם בשמחה - בואו לפניו ברננה.

אנה העבירו סוד זה לכל משפחתכם וקרוביכם כי זוהי עת רצון ענקית בסוד - אוש"ר
ככה קבלתי משמים וכל מי שיזכה יזכה - העבירו מסר זה לכל ישראל בארץ ובעולם.
חודש טוב
גדעון עינא פקיחא.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails